Svar Info   |  Svar Bazar   |  Svar Inzert   |  Svar Forum

  Hlavní menu
Články - úvodní strana
Seznam rubrik
Nejčtenější články
Ke stažení
Rozšírené vyhledávání
Kontakt
RSS

Výstavy, akce 2015
Na Svar Bazar
Na Svar Inzert
Na Svar Forum


  Rubriky
Svařování elektrodou (MMA)

Svařování MIG/MAG (céóčka)

Svařování pod argonem TIG/WIG

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Technické plyny

Bodovky a bodování

Technologie svařování

Řezací plasmy

Software pro svařování

Svářecí masky (kukly) a ochranné pomůcky

Pájení (tvrdé i měkké)

Nabíječky, nabíjení, startování

Všeobecné informace


  Výpočty a tabulky
Uhlíkový ekvivalent

Teplota předehřevu

Srovnání značek ocelí

Nejběžnější oceli

Srovnání značek Al slitin

Skupiny materiálů dle ISO/TR 15608

Volba svářecích kabelů

Svářečka + prodlužka

Volba tmavosti skla

Řezání kyslíkem

Zkušební testy pro svářeče

Redukční ventily

Svařování materiálů
HARDOX a WELDOX  Svar Info
Informační část serveru
Svarbazar.cz

Vychází od: 15.5. 2006


Všeobecné informace

* Výrobní požadavky na svářečky pro obloukové svařování.

Vydáno 20. 09. 2008 (12536 přečtení)

Server Svarinfo pravidelně navštěvuje také řada bastlířů a konstruktérů, kteří se sami pouštějí do konstrukce a stavby vlastních svářeček, nebo úprav svářeček tovární výroby. Právě těmto čtenářům je určen následující článek. Pojďme se společně podívat jaké technické požadavky na svařovací zařízení musejí plnit producenti továrních výrobků. Je to zajímavé a poučné...

Článek, který vám nyní předkládámě je vlastně přednáškou Ing. Karla Lokajíčka z firmy Solid Team, s.r.o., Olomouc a k její publikaci máme souhlas autora. Z důvodu rozsahu přednášky jsme ji rozdělili do dvou článků. Po vydání pokračování tohoto článku bude možné si celou přednášku stáhnout v PDF.

SVÁŘECÍ STROJE: ZAŘÍZENÍ PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ - výrobní požadavky

(ČSN EN 60974-1, -6 -11, -12, ČSN EN 50060)

Ing. Karel Lokajíček - Odborný lektor, revizní technik. Solid Team s.r.o. Olomouc

Norma ČSN EN 60974-4 (kontroly a zkoušky…) má být používána současně s ČSN EN 60974-1. V záhlaví této části citované normy, jsou koncipovány jako pravidla pro výrobce, obsahují řadu výpočtů a postupů typových a dalších zkoušek a podobných informací.

Takovýto rozsah resp. obsah požadavků je pro potřeby provozu, údržby, oprav, prohlídek a zkoušek těchto zařízení naprosto zbytečný. Proto je cílem této části podat pouze informace, co do obsahu potřebné pro uživatele těchto zařízení, pracovníky údržby a z části i pro základní orientaci techniků provádějících kontroly a zkoušky ( těm je návodem zejména to, na co se soustředit při prohlídkách). Dalším důvodem je skutečnost, že při kontrolách a zkouškách zařízení vyrobených dle norem platných před účinností ČSN EN 60974-1 mají být přesně specifikovány požadavky, které starší zařízení nesplňuje, má být uvedeno v jakém rozsahu je nesplňuje a jaký to má vliv na bezpečnost užívání těchto "starších" zařízení.

Požadavky na zdroje svařovacího proudu

Dále uvedené požadavky se týkají zdrojů pro průmyslové a profesionální použití. Neplatí pro zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování určené pro použití laiky ( zde se užije požadavků ČSN 05 2309 resp. ČSN EN 50060, která byla nahrazena ČSN EN 60974-6).

TIG invertor - ilustrační obrázek

Ze základních podmínek pro tato zařízení jsou důležité zejména požadavky na:

 • provozuschopnost zařízení při teplotách okolního vzduchu v rozmezí od - 10°C do + 40°C ( při svařování)
 • práci v nadmořské výšce do 1000 m
 • schopnost práce ( svěřování ) při náklonu zdroje proudu do 15°

Před uvedením těchto výrobků na trh musí být na nich provedeny předepsané zkoušky, které pokud není stanoveno jinak musí být v rozsahu zkoušek typových.

Mimo typovou zkoušku musí být provedena na každém zdroji svařovacího proudu i kusová zkouška.

Technickými normami je přesně vymezen postup všech zkoušek, jsou specifikovány zkušební podmínky, požadavky na zkušební zařízení a pod. Tyto údaje jsou ale pro provozovatele těchto zařízení nepodstatné. Jim je splnění požadavků deklarováno evropskou značkou shody CE, umístěnou na štítek zařízení výrobcem.

Z (v praxi "využitelných") požadavků uvádíme:

Ochrana krytem

Minimální stupeň ochrany krytem je:

a) pro zdroje určené k vnitřnímu použití ............... IP21S
b) pro zdroje určené k venkovnímu použití ............ IP23
c) pro živé části vstupních obvodů obecně ........... IP2XC

Automatické vybíjení vstupních kondensátorů:

Kondensátory musí být opatřeny prostředky pro automatické vybíjení, které musí snížit hodnotu napětí na kondensátoru pod 60 V do doby:

a) 1s jde-li o připojení vidlicí, která muže být v důsledku kondensátoru pod napětím
b) která je nutná ke zpřístupnění jakékoliv živé části, nejde-li o vidlici

Oddělení vstupního a svařovacího obvodu:

Svařovací obvod musí být elektricky oddělen od vstupního obvodu a od všech ostatních obvodů.

Svařovací obvod nesmí být připojen na vnější ochranný vodič, ke krytu, kostře a nebo jádru zdroje svařovacího proudu.

Teplotní požadavky:

U zdrojů svařovacího proudu jsou požadavky na teploty:

 • vinutí
 • vnější povrchy
 • zdroj svařovacího proudu
 • komutátor a sběrací kroužky
 • materiály jiných částí

Pro praktické využití svářecích zdrojů a jejich kontroly má význam zejména teplota vnějších povrchů. Pro ni jsou stanoveny mezní hodnoty oteplení jednotlivých druhů těchto povrchů:

Poznámka: Oteplením se rozumí rozdíl mezi teplotou části zdroje svařovacího proudu a teplotou okolního vzduchu.

Mezní hodnoty oteplení pro vnější povrchy:

vnější povrch oteplení
holé kovové kryty 25°C
natřené kovové kryty 35°C
nekovové kryty 45°C
kovová držadla 10°C
nekovová držadla 30°C

Poznámka: Pro měření teplot povrchů se nesmí používat kapalinové teploměry. Typickými snímači teploty jsou termočlánky, odporové teploměry apod.

Požadavky na tepelnou ochranu:

Zdroj svařovacího proudu napájený ze sítě musí mít tepelnou ochranu, která musí být provedena tak , aby nebylo možné změnit její nastavení bez poškození přístroje. Tepelná ochrana musí zapůsobit je-li překročeno maximální oteplení vinutí a nesmí zapůsobit, je-li zdroj zatěžován jmenovitým maximálním svařovacím proudem.

Tepelná ochrana nesmí být opětovně nastavitelná ( ručně nebo automaticky) neklesnou-li teploty pod limitní hodnoty. Zdroje svařovacího proudu musí být vybaven indikátorem snížení výkonu nebo odpojení výstupu zdroje.Doporučuje se, aby tento indikátor měl žlutou barvu (může být použit i přídavný bílý indikátor signalizující, že zdroj je pod napětím).

Připojení k napájení:

Zdroje svařovacího proudu musí být schopné pracovat při jmenovitém napájecím napětí v rozsahu ± 10%.

Jsou-li navrženy pro provoz s různými napájecími napětími, musí být učiněna opatření k zamezení jejich záměny ( varianty upřesňuje norma).

Přípustnými připojovacími prostředky jsou:

 • svorky určené pro trvalé připojení ohebných napájecích kabelů
 • svorky určené pro připojení napájecích kabelů k trvalé instalaci
 • přívodky upevněné ke zdroji svařovacího proudu

Jako svorek může být použito svorek samostatného přístroje jako je stykač, spínač apod. Svorky musí být označeny ( ČSN EN 60445).

Kontinuita ochranného obvodu:

Vnitřní ochranný obvod musí být schopen vydržet proudy, které se pravděpodobně vyskytnou v případě poruchy.

Zdroje svařovacího proudu třídy ochrany I musí mít pro připojení vnějšího ochranného vodiče ochrannou svorku umístěnou těsně vedle svorek pro fázové vodiče. Na zdroji svařovacího proudu a uvnitř něj nesmí být svorka pro střední vodič, a jestliže je použita, nesmí být v elektrickém kontaktu se svorkou pro připojení ochranného vodiče.

Svorka pro ochranný vodič musí být označena symbolem:

Toto označení je možné doplnit písmeny PE, nebo barevnou kombinací zelená/žlutá.

Uvnitř i vně zdroje svařovacího proudu musí být izolované ochranné vodiče dvoubarevné, zeleno/žluté. Pokud je zdroj napájen ohebným vícežilovým kabelem, musí mít tento kabel dvoubarevný, zeleno/žlutý ochranný vodič.

Je-li zdroj opatřen ochranným vodičem, musí být ochranný vodič připojen tak, aby v případě, že je kabel vytržen ze svorek, byl tento ochranný vodič namáhán tahem až po přerušení pracovních vodičů.

Přístroje pro zapínání a vypínání napájení, napájecí kabely a vidlice:

Pokud je pro zapínání a vypínání napájení použito integrované spínací zařízení ( spínač, stykač, jistič a pod.) musí spínat všechny neuzemněné vodiče sítě a jasně indikovat, zda je obvod vypnutý nebo zapnutý.

Napájecí kabely upevněné ke zdroji musí být příslušně dimenzovány a jejich minimální délka musí být 2 m.

Připojovací vidlice nesmí být na nižší jmenovitý proud než je hodnota jistícího prvku.

Výstup – jmenovité napětí naprázdno:

Při všech možných nastaveních nesmí jmenovité napětí naprázdno překročit hodnoty:

pracovní podmínky jmenovité napětí naprázdno
prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem DC 113 V – špič.

AC 68 V – špič.
a 48 V - ef.
prostředí bez zvýšeného nebezpečí úrazu elektrickým proudem DC 113 V – špič.

AC 113 V – špič.
a 80 V – ef.
mechanicky uchycené hořáky se zvýšenou ochranou obsluhy DC 141 V – špič.

AC 141 V špič.
a 100 V – ef.
plazmové řezání DC 500 V – špič.

Ostatní požadavky na zdroje svařovacího proudu:

 • jsou-li na zdroji svařovacího proudu prostředky pro elektrické napájení vnějších zařízení musí být proud dodáván buď:
  • svařovacím obvodem
  • nebo přes bezpečnostní oddělovací transformátor
  • nebo přes oddělovací transformátor s výstupním napětím do do 120 V, pokud jsou neživé části vnějšího zařízení připojena k ochrannému vodiči
 • umožňuje-li zdroj dodávání elektrické energie např. pro osvětlení nebo pro elektrické nástroje, musí být svařovací obvod elektricky oddělen a izolován od těchto napájecích obvodů a v blízkosti svorek tohoto obvodu musí být nesmazatelně označen proud, napětí, kmitočet a počet fází
 • na zdroji musí být instalováno zařízení omezující nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou-li překročeny hranice přípustných napětí naprázdno, které musí zapůsobit do 0,3 s. Zařízení pro snížení napětí musí automaticky snížit jmenovité napětí naprázdno, přesáhne-li odpor svařovacího obvodu hodnotu 200 Ohmů. Na zdroji musí bít indikační zařízení, indikující správnou funkci zařízení omezujícího nebezpečí.
 • zdroj svařovacího proudu musí být vybaven krytem nebo skříní, obklopující všechny živé a nebezpečné pohyblivé části. Zakryty nemusí být pouze:
  • napájecí, řídící a svařovací kabely
  • vstupní svorky pro připojení svařovacích kabelů
 • ke každému zdroji svařovacího proudu musí být neodnímatelný a nesmazatelný výkonnostní štítek s údaji pro indikaci, výstup svařování, napájení a výstup pomocného napájení
 • výstup zdroje svařovacího proudu, odpovídající různým nastavením regulace, musí být jasně a nesmazatelně označen
 • v případě regulace napětí nebo proudu musí být nastavení výstupu označeno ve voltech, ampérech, nebo prostřednictvím jakékoliv odpovídající stupnice
 • každý zdroj svařovacího proudu musí být dodán s návodem k obsluze a značením. Návod k obsluze musí obsahovat celou řadu údajů, včetně údajů pro připojení k napájení (dimenzování kabelů, vidlice, dimenzování jistících prvků) a pokynů pro údržbu
 • na každém zdroji musí být na předním panelu nesmazatelné upozornění, že svařování může být škodlivé a že před uvedením do provozu je nutno prostudovat návod k obsluze

Zvláštní bezpečnostní předpisy pro instalaci zařízení pro obloukové svařování

- platí pro zařízení pro průmyslové a profesionální použití.

Elektrické spojení mezi svařovacím zařízením a svařovaným dílem musí být provedeno co možná nejkratší cestou pomocí izolovaného svařovacího zemnícího kabelu (bez použití cizích vodivých částí jako např. kolejnice, potrubí rámy atd.). Zemnící svorky musí být co nejblíže místu svařování. Obvod svařovacího proudu nesmí být záměrně v přímém nebo nepřímém kontaktu se zemním svodem na jakýchkoliv místech jiných než na samotném svařovaném dílu.

Je-li svařovaný díl záměrně uzemněn musí být vodič připojen ke svařovanému dílu na stejném místě jako svařovací zemnící kabel (nebo v bezprostřední blízkosti).

Musí být učiněna opatření, aby se zabránilo elektrickému kontaktu obvodu svařovacího proudu s cizími vodivými částmi v okolí svařování (může dojít k pokusu zapálení oblouku). Tam, kde to není proveditelné, musí být mezi svařovaným dílem a cizími vodivými částmi provedeno pospojování pomocí izolovaných vodičů.

Jsou-li svařované díly na svařovacím stole, svařovací zemnící kabel a vodič pro pospojování mohou být připojeny k tomuto stolu.

Svářečky pro laiky

- odchylné požadavky pro zdroje svařovacího proudu pro ruční obloukové svařování s omezeným provozem. Předpokládá se provoz laiky.

Hobby trafo - ilustrační obrázek

Dále uvedené odchylné požadavky ( od výše uvedených obecných požadavků dle ČSN EN 60974-1) platí pro zdroje s omezeným provozem ( dříve ČSN EN 50060 + změna A1 nahrazeno ČSN EN 60974-6). Svým svařovacím rozsahem jsou zdroje s omezeným provozem určeny zejména pro laiky. Norma obsahuje bezpečnostní požadavky pro provoz těchto zdrojů z hlediska úrazu elektrickým proudem i z hlediska mechanických požadavků na konstrukci.

Zdroje svařovacího proudu pro ruční svařování elektrickým obloukem, s omezeným provozem s obalenými elektrodami:

 • jsou omezeny na největší hodnotu jmenovitého proudu 160 A
 • jsou vybaveny hlídačem teploty - bezpečný provoz zdrojů zajišťuje teplotní odpojovací zařízení, které vypíná buď vstupní proud nebo svařovací proud při dosažení určené bezpečné teploty z hlediska použitých izolantů. Po poklesu teploty se svařování opět umožní.
 • mají výkonové údaje udávány počtem srovnávacích elektrod, které může zdroj odtavit ve studeném a teplém stavu.
 • mají na výkonnostním štítku uvedenou hodnotu síťové pojistky pro nejvyšší odevzdaný výkon

(tyto požadavky neplatí pro točivé zdroje, zdroje s dálkovým ovládáním, nebo zdroje s frekvenčním měničem)

Při kusové zkoušce (dle uvážení i prohlídce a revizi) se při zkoušce elektrické pevnosti požaduje doba přiložení zkušebního napětí 10 s.

Napětí na kondensátorech do jedné sekundy po vypnutí musí poklesnout pod hranici 34 V.

U zdrojů třídy ochrany I neživé části zdroje musí být spojeny s připojovací svorkou pro vnější ochranný vodič. Odpor mezi připojovacím prostředkem a každým tělesem nesmí překročit 0,1 Ohmu.

Poznámka: Měření se provádí ze zdroje střídavého proudu 25 A s napětím naprázdno do 12 V

Zdroje svařovacího proudu třídy ochrany II nesmí být vybaveny svorkou pro ochranný vodič.

Kovové kryty kondensátorů musí být izolovány od neživých částí přídavnou izolací.

Připojení na napájecí síť:
 • jmenovitá hodnota nejvyššího síťového napětí nesmí překročit 415 V ( ef.hodnota), při frekvenci 50 Hz
 • zdroj musí být vybaven pohyblivým přívodem, který:
  • musí odpovídat harmonizovaným normám
  • musí mít průřez alespoň 1,5 mm2
  • nesmí se při provozu nadměrně zahřívat
  • je dlouhý alespoň 2 m
 • pokud není připojení dodáno s vidlicí, musí výrobce požadavky na tuto vidlici specifikovat v dokumentaci
 • zdroje svařovacího proudu třídy ochrany II, pro připojení až do 250V/16A, musí být vybaveny síťovým přípojným vedením bez ochranného vodiče a s vhodně zalitou vidlicí
 • zdroje musí mít jedno nebo více vhodných nosných zařízení
 • je-li zdroj předurčen i pro jiné použití než svařování (např. nabíjení AKU) musí tento zdroj odpovídat i požadavkům na tato jiná zařízení a jako celek nesmí pro uživatele představovat nebezpečí

Maximální přípustné hodnoty jmenovitého napětí naprázdno:

Použití Uo [V]
běžné DC 113 V – špič.

AC 78 V špič.
a 55 V – ef.
v prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu
elektrickým proudem
DC 113 V – špič.

AC 68 V špič.
a 48 V – ef.

Pro zdroje svařovacího proudu s omezeným provozem jsou přímo stanoveny i požadavky na zkoušky po opravách a při údržbě v minimálním rozsahu:

 • po každém novém převinutí musí být dielektrická pevnost přezkoušena v rozsahu typové zkoušky
 • je-li provedeno pouze vyčištění zdroje musí být dielektrická pevnost ověřena zkušebním napětím 50%
 • po každém převinutí a výměně dalších částí ( např. spínače) nesmí napětí naprázdno překročit maximální přípustné hodnoty
 • není-li oprava provedena výrobcem musí být vyměněné části označeny tak, aby bylo zřejmé kdo opravu provedl

Článek v PDF

Kompletní text přednášky (zahrnuje i následný článek) si můžete stáhnout také ve formátu PDF v sekci Ke stažení, podsekci Elektro pod názvem svar_vyroba.pdf


 • vydáváme odborné publikace ELEKTRO V PRAXI, které slouží jako studijní materiál pro přípravu ke zkouškám z vyhlášky 50/1978 Sb.
 • pořádáme školení a vzdělávání pracovníků profese elektro dle vyhl. 50/1978 Sb.
 • školení pro přípravu ke zkouškám RT skupiny E4A - revize elektrického ručního nářadí, spotřebičů , strojů, rozvaděčů
 • školení z obsluhy měřících přístrojů a měření elektrických veličin
 • přípravná školení revizních techniků skupiny E2A - revize el. zařízení do 1000 V a hromosvodů
 • odborné semináře a konference elektrotechniků v dopravě - trakce, lanové dráhy, kolejová vozidla, sdělovací a zabezpečovací zařízení
 • činnost technických poradců v oblasti energetiky a elektrotechniky
 • revize elektrických zařízení v objektech třídy A, B, C
www.solidteam.cz
Diskuse k článku:
zaujal vás tento článek? Chcete něco doplnit nebo se na něco zeptat? Zapojte se do diskuse k článkům.

Všechny články z rubriky:
chcete-li zobrazit včechny články z této rubriky, klikněte na ikonu rubriky (malý obrázek vpravo vedle nadpisu článku).

Související články:
Kontrola a zkoušení svářeček v provozu. (15.10.2008)
Výrobní požadavky na vybrané příslušenství svářeček. (08.10.2008)
Související články mohou být z různých rubrik, ale přesto s aktuálním článkem nějak souvisí.

Celý článek | Vložil: administrator | Informační e-mailVerze pro tisk

<-- Zpět na seznam článků

  Akční nabídky

Nepřehlédněte novou rubriku akčních nabídek svařovací techniky!

Akční nabídky svařovací techniky  Zkušební testy on-line

Zkušební testy pro svářeče on-line  Vyhledávání

Prohledat články na Svarinfu:Pro přesnější hledání použijte formulář:
Rozšířené
vyhledávání  Anketa
Jak často sem chodíte?

Visím tady skoro pořád
11630 (11630 hl.)
Chodím sem docela často
9041 (9041 hl.)
Občas sem zajdu
9334 (9334 hl.)
Jsem tady poprvé
9487 (9487 hl.)

Celkem hlasovalo: 39492  Statistika  Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


(nejen) dětské montérky

SVARINFO - informační magazín o svařování.

Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování. Od roku 2005.

Tento web je vytvářen na redakčním systému phpRS.

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků či obrázků, je bez souhlasu redakce SVARINFO zakázáno!