Svar Info   |  Svar Bazar   |  Svar Inzert   |  Svar Forum

  Hlavní menu
Články - úvodní strana
Seznam rubrik
Nejčtenější články
Ke stažení
Rozšírené vyhledávání
Kontakt
RSS

Výstavy, akce 2015
Na Svar Bazar
Na Svar Inzert
Na Svar Forum


  Rubriky
Svařování elektrodou (MMA)

Svařování MIG/MAG (céóčka)

Svařování pod argonem TIG/WIG

Svařování plamenem, řezání kyslíkem

Technické plyny

Bodovky a bodování

Technologie svařování

Řezací plasmy

Software pro svařování

Svářecí masky (kukly) a ochranné pomůcky

Pájení (tvrdé i měkké)

Nabíječky, nabíjení, startování

Všeobecné informace


  Výpočty a tabulky
Uhlíkový ekvivalent

Teplota předehřevu

Srovnání značek ocelí

Nejběžnější oceli

Srovnání značek Al slitin

Skupiny materiálů dle ISO/TR 15608

Volba svářecích kabelů

Svářečka + prodlužka

Volba tmavosti skla

Řezání kyslíkem

Zkušební testy pro svářeče

Redukční ventily

Svařování materiálů
HARDOX a WELDOX  Svar Info
Informační část serveru
Svarbazar.cz

Vychází od: 15.5. 2006


Všeobecné informace

* Kontrola a zkoušení svářeček v provozu.

Vydáno 15. 10. 2008 (17319 přečtení)

Jaké jsou bezpečnostní požadavky na nově vyráběné svářečky už víme. Ovšem pravidelně kontrolovat a zkoušet je nutné i svářečky v provozu. Jen tak je možné zajistit jejich bezpečný provoz. Víte třeba jak se má měřit napětí naprázdno? Nebo unikající proudy? To se dočtete dále...

Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu.

(ČSN EN 60974-4 platnost od září 2007)

Ing. Karel Lokajíček - Odborný lektor, revizní technik. Solid Team s.r.o. Olomouc

Splněním požadavků této normy se považuje za splněné ustanovení nařízení vlády 378/2001 Sb. V záhlaví normy je zdůrazněna nutnost souběžného použití ČSN EN 60974-1, což je "výrobní" norma svářecích zařízení. Současně je uvedeno, že nejpozději do 1.12.2009 musí být zrušeny všechny národní normy, které jsou v rozporu s citovanými.

Norma představuje první ucelený náhled na řešení problematiky kontrol (revizí) svářecích zařízení. Zabývá se svářecími zařízeními vyrobenými dle ČSN EN 60974-1 (tj. po roce 1995), ale stanovuje i postupy kontrol zařízení vyrobených dle dříve platných norem (ČSN 05 2205).

Jsou zde stanoveny postupy kontrol a zkoušek po opravě a kontrol a zkoušek pravidelných. Je požadováno, aby kontroly prováděly odbornými pracovníky, přičemž za optimální se považuje jsou-li současně obeznámeni se svařováním (není podmínkou).

Všeobecné požadavky:
 • zkoušky mají být prováděny při teplotách v rozmezí + 10°C až + 40°C
 • použité měřící přístroje ( V-metry, A-metry ) mají mít třídu přesnosti 2,5
 • při zkouškách je nutné respektovat pokyny výrobce (včetně případných odchylek v provádění zkoušek)
 • předepsané zkoušky je nutno provádět uvážlivě
 • při kontrolách a zkouškách má být dodrženo jejich dále uvedené pořadí

Poznámka: uvedenou "uvážlivostí" se zejména myslí to, že některé zkoušky mohou vést k poškození zařízení. To platí zejména pro měření izolačních odporů, kdy jsou dané obvody zatěžovány proudem 1 mA ze zdroje 500 V DC. V těchto případech se uvedené měření nahradí měřením unikajícího proudu svařovací a primárního obvodu.

Pořadí a obsah kontrol a zkoušek:
a) pravidelné kontroly
 • vizuální prohlídka
 • měření napětí naprázdno
 • měření izolačního odporu
 • měření odporu ochranného vodiče
 • zpracování protokolu o provedené kontrole

Poznámka: při pravidelných kontrolách se nepožaduje funkční zkouška.

b) Kontroly a zkoušky po opravách
 • vizuální prohlídka
 • měření napětí naprázdno
 • měření izolačního odporu
 • měření odporu ochranného vodiče
 • funkční zkouška
 • zpracování protokolu o provedené kontrole
Možný rozsah vizuální kontroly:
1) Hořák / držák elektrod, svorka zpětného svařovacího proudu
 • chybějící nebo poškozená izolace
 • vadná spojení
 • vadné, poškozené spínače
 • jiná poškození

2) Napájecí síť
 • vadný, poškozený kabel
 • deformovaná, vadná vidlice
 • ulomené nebo tepelně poškozené kolíky vidlice
 • neúčinné upevnění kabelu
 • kabely a vidlice nevhodné pro dané použití a výkon

3) Svařovací obvod
 • vadný, poškozený vodič
 • deformované (vadné, tepelně poškozené) zdířky
 • neúčinné upevnění vodiče
 • vodiče a spoje nevhodné pro dané použití a výkon

4) Kryty
 • chybějící nebo poškozené části
 • neautorizované změny
 • zanesené chladicí otvory a filtry
 • známky přetížení
 • chybějící nebo vadná zařízení (držáky lahví, kola, zvedací prostředky, držadla)
 • vadné prostředky pro montáž cívky s drátem

5) Ovládací a indikační prvky
 • vadné spínače, měřící přístroje, světelná návěští
 • vadný regulátor tlaku nebo průtokoměr
 • nesprávné pojistky

6) Všeobecný stav
 • netěsný okruh chladící kapaliny
 • vadné plynové hadice
 • nedostatečná čitelnost značení a štítků
 • ostatní poškození nebo známky nesprávného používání
Měření napětí naprázdno:

Napětí naprázdno se měří mezi výstupními svařovacími svorkami, přičemž svařovací zdroj je napájen jmenovitým napětím. K měření je nutno použít přípravek dle dále uvedeného zapojení, přičemž vnitřní odpor V-metru má být nejméně 1 MΩ a tolerance požitých součástek má být do 5%. Další požadavky na jednotlivé součástky jsou uvedeny v normě.

Za vyhovující se považuje je-li při měření dosaženo hodnot ≤ hodnotám uvedeným na výkonnostní štítku zařízení.

Poznámka: zejména na starších zařízeních může být štítek nečitelný, nebo na zařízení vůbec není. V tomto případě se můžeme orientačně řídit požadavky výrobní normy.

(kliknutím na obrázek otevřete okno s velkým obrázkem)

Přípravek pro měření napětí naprázdno - schéma.

Příklad konkrétní amatérské realizace takového přípravku je na následujícím obrázku:

(kliknutím na obrázek otevřete okno s velkým obrázkem)

Přípravek pro měření napětí naprázdno - realizace.
Měření izolačního odporu:

Provede se přístrojem 500 V DC, 1 mA a má být dosaženo hodnot minimálně:

napájecí obvod proti svařovacímu obvodu ........... 5,0 MΩ
svařovací obvod proti ochrannému obvodu ......... 2,5 MΩ
napájecí obvod proti ochrannému obvodu ........... 2,5 MΩ

Měření odporu ochranného vodiče:

Měření se provádí u svářecích zařízení třídy ochrany I mezi ochranným kolíkem připojovací vidlice a vodivými přístupnými částmi zařízení. Měřící přístroj musí splňovat požadavky ČSN EN 61557-4, tj. měření provádět proudem min. 200 mA při napětí do 24 V AC (DC).

Max. přípustné hodnoty:
Přívod do 5 m délky ………………………………………… max. 0,3 Ω
Na každých dalších napočatých 7,5 m …………… + 0,1 Ω
Maximálně však ………………………….…………………… 1 Ω

Unikající proudy:

Měření unikajícího proudu se provádí na svařovacím obvodu a na primárním obvodu. Při měření na primárním obvodu lze použít buď metodu měření proudu protékajícího ochranným vodičem, nebo metodu měření rozdílového proudu. Zapojení při měření je uvedeno dále.

Maximální přípustné hodnoty – primární unikající proud:

Zařízení Imax [mA]
připojovaná vidlicí do a včetně 32 A 5
připojovaná vidlicí větší jak 32 A 10
připojená poddajným přívodem, bez zvláštních opatření pro ochranný vodič 10
připojená poddajným přívodem se zesíleným ochranným vodičem 5% jmenovitého vstupního proudu v každé fázi

Maximální přípustné hodnoty – unikající proud svařovacího obvodu:

I max ……………………………………………… 10 mA

Zapojení pro měření unikajícího proudu svařovacího (sekundárního) obvodu:

(kliknutím na obrázek otevřete okno s velkým obrázkem)

Měření sekundárního unikajícího proudu.
Měření primárního unikajícího proudu:

Měření musí být provedeno za podmínek, kdy zařízení je napájeno jmenovitým napájecím napětím, výstupní obvod je ve stavu naprázdno, odrušovací kondenzátory nejsou odpojeny a zařízení není připojeno k ochranné zemi s výjimkou měřících součástí.

V případě, že je použita metoda měření proudu protékaného ochranným vodičem musí být zařízení navíc uloženo odizolovaně od země.

Jak je zřejmé z následujících obrázků, měří se neskutečnosti napětí a unikající proud se vypočte ze vztahu:

I = U2/RS , kde RS = 1500 Ω

Zapojení pro měření primárního unikajícího proudu:

(kliknutím na obrázek otevřete okno s velkým obrázkem)

Měření primárního unikajícího proudu.

Zapojení pro měření proudu protékajícího ochranným vodičem. POZOR! Při zkoušce je vyřazen ochranný vodič!

(kliknutím na obrázek otevřete okno s velkým obrázkem)

Měření proudu protékajícího ochranným vodičem.

Zapojení pro měření rozdílového proudu:

(kliknutím na obrázek otevřete okno s velkým obrázkem)

Měření rozdílového proudu.
Funkční zkoušky:

(provádí se při kontrolách po opravě)

 • Musí být ověřeny všechny bezpečnostní funkce a funkce svařování
 • Zařízení pro zapínání a vypínání musí vypínat nebo zapínat všechny neuzemněné vodiče a stav musí být jasně indikovaný
 • Je-li zdroj vybaven zařízením pro snížení napětí musí toto napětí snížit při překročení odporu svařovacího obvodu nad 200 W - stav musí být indikován (ověřuje se proměnným zatěžovacím odporem s měřením jako u U0)
 • Ověří se správná funkce elektromagnetického plynového ventilu
 • Ověří se funkce všech sdělovačů (světelná návěští)
Protokol o zkoušce:

Protokol musí obsahovat:

 • Identifikaci zkoušeného svařovacího zařízení
 • Datum zkoušek
 • Výsledky zkoušek
 • Identifikaci technika, který zkoušku provedl
 • Podpis technika a jeho organizace
 • Identifikaci zkušebního zařízení

Možný vzor protokolu o zkouškách je uveden v příloze normy. Je zajímavé, že je uváděn jako vzor protokolu po opravách a ne jako obecný vzor i pro kontroly pravidelné.

Poznámka: protokol musí obsahovat všechny zkoušky, pokud některá nebyla provedena musí to být označeno. Po zkoušce musí být zařízení označeno štítkem s označením data zkoušky.

Kontroly a zkoušky zařízení která nebyla vyrobena dle ČSN EN 60974-1:

V principu jde převážně o starší zařízení vyrobená před rokem 1995. Tato zařízení nemusí splňovat požadavky výše uvedené normy.

V tomto případě je do protokolu nutné uvést i následující údaje:

 • specifikovat, které konkrétní požadavky nebyly splněny
 • vymezit rozsah v jakém nebyl daný požadavek splněn
 • zhodnotit nebezpečí, které nesplněním vzniká
 • pokud je to nutné navrhnout nápravná opatření

Poznámka: majitelem resp. uživatelem svářecího zařízení může být ( a zpravidla je ) osoba bez elektrotechnické kvalifikace. Proto musí být výše uváděné údaje formulovány v protokolu tak, aby se uživatel mohl kvalifikovaně rozhodnout zda může zařízení používat (případně s jakými omezeními), nebo zda jej musí upravit, nebo zda jej musí vyřadit.

Článek v PDF

Celý článek si můžete stáhnout také ve formátu PDF v sekci Ke stažení, podsekci Elektro pod názvem svar_kontrola.pdf


 • vydáváme odborné publikace ELEKTRO V PRAXI, které slouží jako studijní materiál pro přípravu ke zkouškám z vyhlášky 50/1978 Sb.
 • pořádáme školení a vzdělávání pracovníků profese elektro dle vyhl. 50/1978 Sb.
 • školení pro přípravu ke zkouškám RT skupiny E4A - revize elektrického ručního nářadí, spotřebičů , strojů, rozvaděčů
 • školení z obsluhy měřících přístrojů a měření elektrických veličin
 • přípravná školení revizních techniků skupiny E2A - revize el. zařízení do 1000 V a hromosvodů
 • odborné semináře a konference elektrotechniků v dopravě - trakce, lanové dráhy, kolejová vozidla, sdělovací a zabezpečovací zařízení
 • činnost technických poradců v oblasti energetiky a elektrotechniky
 • revize elektrických zařízení v objektech třídy A, B, C
www.solidteam.cz
Diskuse k článku:
zaujal vás tento článek? Chcete něco doplnit nebo se na něco zeptat? Zapojte se do diskuse k článkům.

Všechny články z rubriky:
chcete-li zobrazit včechny články z této rubriky, klikněte na ikonu rubriky (malý obrázek vpravo vedle nadpisu článku).

Související články:
Výrobní požadavky na vybrané příslušenství svářeček. (08.10.2008)
Výrobní požadavky na svářečky pro obloukové svařování. (20.09.2008)
Související články mohou být z různých rubrik, ale přesto s aktuálním článkem nějak souvisí.

Celý článek | Vložil: administrator | Informační e-mailVerze pro tisk

<-- Zpět na seznam článků

  Akční nabídky

Nepřehlédněte novou rubriku akčních nabídek svařovací techniky!

Akční nabídky svařovací techniky  Zkušební testy on-line

Zkušební testy pro svářeče on-line  Vyhledávání

Prohledat články na Svarinfu:Pro přesnější hledání použijte formulář:
Rozšířené
vyhledávání  Anketa
Jak často sem chodíte?

Visím tady skoro pořád
11630 (11630 hl.)
Chodím sem docela často
9041 (9041 hl.)
Občas sem zajdu
9334 (9334 hl.)
Jsem tady poprvé
9487 (9487 hl.)

Celkem hlasovalo: 39492  Statistika  Kalendář
<<  Červenec  >>
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     


(nejen) dětské montérky

SVARINFO - informační magazín o svařování.

Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování. Od roku 2005.

Tento web je vytvářen na redakčním systému phpRS.

Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků či obrázků, je bez souhlasu redakce SVARINFO zakázáno!