Test pro svářeče.

Test č.2 pro svařování plamenem a řezání kyslíkem - 30 otázek.Návod k testu:
  • myší klikněte na terčík před odpovědí, kterou považujete za správnou
  • vždy jen jedna odpověď je správná (a není to Nevím ...)
  • vyhodnocení testu provedete kliknutím na tlačítko Vyhodnotit test na konci testu.


1. Které normy obsahují bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů kyslíkem?
  ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710
  ČSN 05 0601 a ČSN 05 0610
  ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530
  Nevím

2. Oprávnění vykonávat svářečské práce plamenovým svařováním nebo řezáním kovů kyslíkem smí:
  jen osoby, které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705
  pracovníci seznámeni s bezpečnostními ustanoveními v oblasti svařování
  osoby vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů
  Nevím

3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat plamenem nebo řezat kovy kyslíkem má u osob mladších než 50 roků platnost:
  2 roky
  3 roky
  5 roků
  Nevím

4. Jak často musí být svařeč doškolen a přezkoušen z bezpečnostních ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů kyslíkem?
  nejméně jednou za tři roky
  nejméně dvakrát za rok
  nejméně jednou za dva roky
  Nevím

5. Přirozené větrání svářečských pracovišť je přípustné:
  jen v provozech, kde není vzduchotechnické vybavení na pracovištích?
  pouze v případech, že se jedná o krátkodobé svařování v provozech, kde připadá na jednoho svařeče více než 100 metrů krychlových nezastavěného prostoru a kde nevznikají toxické plyny
  přirozené větrání pracovišť se nepřipouští
  Nevím

6. Podlaha svářečského pracoviště musí být:
  z nehořlavého materiálu, musí odolávat mechanickým a jiným vlivům bez tvoření prachu
  pevná a tvrdá
  rovná a bez výmolů
  Nevím

7. Pracovník, který svařuje plamenem, nebo řeže kyslíkem je povinen:
  vlastnit základní a doplňující osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
  starat se o čištění, opravy, údržbu a výměnu poškozených OOPP
  používat základní a doplňující předepsané OOPP a šetrně s nimi zacházet
  Nevím

8. Hustota acetylenu je ve srovnání se vzduchem:
  acetylen je lehčí než vzduch
  vzduch je lehčí než acetylen
  hustota acetylenu je stejná jako hustota vzduchu
  Nevím

9. Jak je barevně označeno hrdlo láhve obsahující kyslík?
  hrdlo láhve je barvy bílé
  hrdlo láhve je barvy zelené
  hrdlo láhve je barvy modré
  Nevím

10. Kolik zásobních láhví se svářečskými plyny může být na pracovišti plamenového svařování nebo řezání kovů?
  počet láhví není omezen
  nejvíce dvě láhve stejného nebo různých druhů plynů
  nejvíce 15 zásobních láhví
  Nevím11. Jaké maximální množství acetylenu se smí odebírat z jedné láhve?
  1200 litrů za hodinu
  1000 litrů za hodinu
  krátkodobě až 1500 litrů za hodinu
  Nevím

12. Zůstatkový přetlak v acetylenové láhvi po vyprázdnění při vnější teplotě okolí od +15°C do +25°C musí být:
  0,10 MPa
  0,05 MPa
  1,5 MPa
  Nevím

13. Jaký je postup, nelze-li láhvový ventil otevřít rukou?
  láhvový ventil je možno namazat řídkou vazelinou nebo olejem
  láhev se nesmí použít a vrátí se do plnírny plynů
  lze použít nejiskřící nářadí
  Nevím

14. Co je nutno provést před připojením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev?
  zkontrolovat těsnost láhvového ventilu
  otevřít kyslíkový ventil a zkontrolovat těsnění pracovního manometru
  krátce otevřít láhvový ventil, zkontrolovat sítko a těsnění přípojky redukčního ventilu
  Nevím

15. Jaká je nejmenší přípustná délka hadic pro plamenové svařování?
  5 metrů
  3 metry
  15 metrů
  Nevím

16. Jakým způsobem a jak často se musí kontrolovat hadice po svařování?
  před zahájením každé svařečské práce ponořením do vody a tlakováním
  jedenkrát týdně mýdlovou vodou a pracovním tlakem
  nejméně jednou za tři měsíce ponořením do vody nebo pěnotvorným roztokem při maximálním pracovním tlaku
  Nevím

17. Kdo kontroluje výšku hladiny u vodní předlohy?
  pracovník odpovědný za rozvod plynů v provozu
  svařeč
  svařečský mistr
  Nevím

18. Co provede svařeč při zpětném šlehnutí plamene do hořáku?
  uzavře ventil acetylenu a kyslíku, hořák ochladí vodou a profoukne kyslíkem
  uzavře ihned redukční ventily a hořák vymění
  uzavře ventil kyslíku a chladí vzduchem
  Nevím

19. Kdo smí provádět opravy svařovacích zařízení pro plamenové svařování?
  svařeč, který má platnou úřadní zkoušku
  pracovník údržby, který má svařečský průkaz
  pověřený odborný pracovník, dle pokynů výrobce svařovacího zařízení
  Nevím

20. Jak se čistí svařovací nebo řezací hubice?
  jehlovým pilníkem
  jen nástrojem, který doporučuje výrobce
  měděnou nebo hliníkovou jehlou
  Nevím21. Co musí provést svařeč před začátkem svařování v prostředí se zvýšeným nebezpečím?
  zkontrolovat těsnost hadic, spojů a příslušenství pěnotvorným roztokem
  umístit svařovací soupravu co nejblíže místa svařování
  zkontrolovat vzdálenost láhví od vodní předlohy
  Nevím

22. Ve kterých prostorech se nesmí umísťovat láhve se svářečskými plyny?
  na přechodné pracovišti
  v uzavřených a těsných prostorech a v prostorech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
  v prostředí, kde je nebezpečí vzniku oxidu uhličitého
  Nevím

23. U jakých prací musí být požární asistenční hlídka?
  při svařování na konstrukcích ve výškách
  u svařečských prací, které se provádí v nepříznivých klimatických podmínkách
  u svařečských prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
  Nevím

24. Které svařečské práce se považují za svařování se zvýšeným nebezpečím?
  svařování v prostorech, kde hrozí nebezpečí udušení, otravy, požáru nebo výbuchu
  na nádobách, které obsahovaly stlačený dusík
  svařování v místech, kde je v ovzduší větší množství oxidu uhličitého
  Nevím

25. Po skončení svařování nebo řezání kovů kyslíkem v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být toto místo kontrolováno:
  nejméně 6 hodin
  po dobu chladnutí svarku, nejméně však 8 hodin
  po nezbytně dlouhou dobu, nejméně však 2 hodiny
  Nevím

26. Jaká opatření se musí provést při svařování v nádobách, nebo v jiných uzavřených a těsných prostorech?
  zlepšit atmosféru v dýchací zóně svařeče intenzivním přívodem kyslíku
  musí být zajištěna zdravotnická první pomoc a dýchací přístroj
  zajistit odsávání škodlivin a přívod čerstvého vzduchu tak, aby nebyla překročena nejvyšší přístupná koncentrace škodlivin ve vdechovaném vzduchu
  Nevím

27. Za vystavení písemného příkazu pro svařování a za vykonání doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá:
  práci provádějící svařeč
  zplnomocnění pracovník
  vedoucí pracovník nebo svařečský mistr
  Nevím

28. Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování v místech se zvýšeným nebezpečím?
  stanovení bezpečnostních opatření vypracovaných obvykle pracovníky s odbornou způsobilostí v dané oblasti
  určení dalších dvou pracovníků, kteří budou zajišťovat svařeče
  pověření bezpečnostního technika pro provádění kontroly pracoviště
  Nevím

29. Kdy může svařeč svařovat bez písemného příkazu pro svařování v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
  když je na základě své odbornosti schopen zajistit bezpečnost práce
  na přímou odpovědnost svařečského mistra nebo technologa
  jen v případě krajního nebezpečí při záchraně života nebo majetku
  Nevím

30. Mohou se provádět práce se zvýšeným nebezpečím v rámci kurzu zaškolení nebo základního kurzu svařování plamenem?
  v žádném případě nesmí
  jen na příkaz technologa svářečské školy
  jen pod přímým dozorem bezpečnostního a požárního technika
  Nevím               Odladěno na MS IE 6.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.SVARINFO.cz   2007