Test pro svářeče.

Test č.1 pro svařování plamenem a řezání kyslíkem - 30 otázek.Návod k testu:
  • myší klikněte na terčík před odpovědí, kterou považujete za správnou
  • vždy jen jedna odpověď je správná (a není to Nevím ...)
  • vyhodnocení testu provedete kliknutím na tlačítko Vyhodnotit test na konci testu.


1. Svářečské práce mohou vykonávat:
  Osoby, které jsou ve výcviku svařování pod přímým odborným dozorem instruktora svařování.
  Všechny osoby.
  Všechny osoby starší 18-ti let.
  Nevím

2. Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:
  Fotografii svářeče.
  Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.
  Adresu trvalého bydliště svářeče.
  Nevím

3. Netěsnosti spojů a příslušenství se zjišťují:
  Pěnotvorným prostředkem neobsahující mastnotu, např. mýdlovou vodou.
  Zápalkou.
  Sluchem.
  Nevím

4. Svářeč před započetím práce:
  Zda je dostatečná intenzita osvětlení.
  Zkontroluje, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky.
  Zda je zamezeno přístupu nepovolaných osob.
  Nevím

5. Je zakázáno na pracovní místo svářeče přivádět:
  Vzduch.
  Vzduch s vlhkostí pod 10 %.
  Kyslík.
  Nevím

6. Práce se zvýšeným nebezpečím jsou mimo jiné:
  Všechny svářečské práce.
  Svářečské práce podle posouzení svářeče.
  Práce v uzavřených a těsných prostorách.
  Nevím

7. Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:
  Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.
  Jen na ústní příkaz mistra.
  Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.
  Nevím

8. Místo svařování musí být z hlediska nebezpečí požáru nebo výbuchu kontrolováno:
  Po skončení svařování 2 hodiny.
  Po skončení svařování se nemusí kontrolovat.
  Po skončení svařování nejméně 8 hodin.
  Nevím

9. Nádoby u kterých se nedá spolehlivě zjistit zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:
  Se nesmí svařovat.
  Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.
  Se musí před svařováním označit červenou barvou.
  Nevím

10. Těsnění lahví na kyslík musí být:
  Zhotoveno z kůže.
  Zhotoveno z fíbru.
  Znečištěno mastnotami.
  Nevím11. Pokud se pracuje na pracovišti s více soupravami na plamenové svařování:
  Musí být láhve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 3 m.
  Musí být lahve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 2 m.
  Musí být soustředěny na jednom místě.
  Nevím

12. Při odběru acetylenu z lahve je svářeč povinen:
  Kontrolovat, zda se láhev neohřívá.
  Mít písemné povolení organizace.
  Vyžádat si dohled poučeného pracovníka.
  Nevím

13. Pokud se při práci nástavec hořáku přehřeje, je nutno:
  Nastavit okamžitě měkký plamen.
  Oznámit tuto věc vedoucímu organizace.
  Plamen okamžitě zhasnout a hořák ochladit v nádobě s vodou.
  Nevím

14. Směšovací poměr plynů O2 : C2 H2 je u neutrálního plamene:
  Větší než 2 : 1
  Menší než 2 : 1
  1 až 1,1 : 1
  Nevím

15. Nelegované oceli jsou oceli tříd:
  15, 18
  10, 11, 12
  13 až 16
  Nevím

16. Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?
  0,89 %
  2,14 %
  1,70 %
  Nevím

17. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?
  Vzrůstá.
  Klesá.
  Nemění se.
  Nevím

18. Při svařování vpřed postupuje svařovací tyčinky ve směru svařování:
  Vedle hořáku.
  Před hořákem.
  Za hořákem.
  Nevím

19. Mechanické vlastnosti svarového spoje při svařování vpřed oproti svařování vzad jsou:
  Lepší.
  Horší.
  Stejné.
  Nevím

20. Podle ČSN svařované materiály označené skupiny W 01 jsou:
  Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.
  Nástrojové oceli.
  Nerezavějící austenitické oceli.
  Nevím21. Jaká je průměrná spotřeba acetylenu při použití nástavce 6 až 9?
  500 litrů
  1000 litrů
  750 litrů
  Nevím

22. Acetylenové hadice mají barvu:
  Bílou
  Červenou
  Kaštanovou
  Nevím

23. Minimální délka hadic je:
  5 m
  3 m
  8 m
  Nevím

24. Funkce redukčního ventilu:
  Vyrovnává tlak v láhvi na stejnou hodnotu jako je tlak pracovní.
  Redukuje nastavený pracovní tlak.
  Snižuje vysoký vstupní tlak plynu na pracovní a udržuje ho na stálé hodnotě.
  Nevím

25. V kterém místě kyslíko-acetylenového plamene je nejvyšší teplota?
  Na okraji oxidační oblasti plamene.
  Asi 2 až 4 mm od špičky světelného kužele.
  Asi 10 až 15 mm od špičky světelného kužele.
  Nevím

26. Acetylen je:
  Kapalina obsahující acetylen.
  Je plynný hořlavý uhlovodík charakteristického zápachu.
  Pórovitá hmota obsahující acetylid.
  Nevím

27. Koutový svar v poloze PA má pojmenování podle ČSN EN ISO 6947:
  Poloha do úžlabí.
  Poloha vodorovná.
  Poloha vodorovná shora.
  Nevím

28. Poloha svislá nahoru se označuje symbolem podle ČSN EN ISO 6947:
  PF
  PG
  PD
  Nevím

29. Co je příčinou vzniku studených spojů?
  Malá postupová rychlost svařování.
  Nedostatečné natavení svarových ploch.
  Malý průměr přídavného materiálu.
  Nevím

30. Co udává označení svařovacího tyčinky G - 38:
  Tvrdost svarového kovu HB.
  Mez kluzu svarového kovu 380 MPa.
  Jednu desetinu minimální pevnosti v tahu 380 MPa svarového kovu.
  Nevím               Odladěno na MS IE 6.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.SVARINFO.cz   2007