Test pro svářeče.

Test č.2 pro svařování elektrickým obloukem - 30 otázek.Návod k testu:
  • myší klikněte na terčík před odpovědí, kterou považujete za správnou
  • vždy jen jedna odpověď je správná (a není to Nevím ...)
  • vyhodnocení testu provedete kliknutím na tlačítko Vyhodnotit test na konci testu.


1. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů uvádí české normy:
  ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710
  ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530
  ČSN 05 0601 a ČSN 05 0630
  Nevím

2. Oprávnění vykonávat svařečské práce elektrickým obloukem smí jen osoby:
  které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705
  které jsou vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů pro svařování
  které jsou poučené a pověřené svařováním
  Nevím

3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat, má u osob starších než padesát roku platnost:
  pět roků
  tři roky
  dva roky
  Nevím

4. Které prostory musí být před začátkem svařování prohlédnuty, zda se tam nenacházejí hořlavé látky?
  všechny prostory, které jsou přístupné k provedení kontroly
  všechny prostory vedle místa, kde se bude svařovat
  místo svařování a přilehlé prostory pod, nad a vedle místa svařování
  Nevím

5. Kdo odpovídá za rozestavění zástěn zajišťující ochranu osob proti záření na pracovišti, kde se svařuje elektrickým obloukem?
  svářeč
  mistr
  vedoucí dílen
  Nevím

6. Bezpečnostní prostory jsou takové, kde se používá bezpečné jmenovité napětí střídavého proudu:
  do 120 V
  do 50 V
  do 100 V
  Nevím

7. Jaký druh proudu dodávají svařovací transformátory?
  stejnoměrný proud
  třífázový proud
  střídavý proud
  Nevím

8. Jak postupuje svařeč, když před zahájením práce zjistí závadu na svařovacím zařízení?
  pokud je to možné, závadu odstraní vlastními silami
  odstaví svařovací zařízení a opravu provede pověřený pracovník
  závadu ohlásí a pokud je možno, pokračuje v práci
  Nevím

9. Kam se připojuje zařízení pro obloukové svařování?
  jen do zásuvek určených nebo ověřených provozovatelem
  jen do zásuvek, jejichž typ se shoduje s vidlicí přívodu svařovacího zařízení
  jen do zásuvek, které jsou co nejblíže svařovacímu zařízení
  Nevím

10. Proč nesmí být připojeno více zdrojů svařovacího proudu na svarek s rozdílnou polaritou?
  aby mezi dvěma svařovacími zdroji nevzniklo součtové napětí větší než absolutní hodnota napětí zdroje s nejvyšším napětím naprázdno
  aby nedošlo k záměně polarity při svařování bazickou elektrodou
  aby nedošlo k přemagnetování tlumivky svařovacího usměrňovače
  Nevím11. Při přemísťování svařovacího zdroje na pracovišti:
  svařovací zdroj musí být v každém případě vypnutý
  svařovací zdroj musí být odpojen od sítě
  musí se dbát, aby nedošlo k převržení svařovacího zdroje
  Nevím

12. Je možno přehřátý držák elektrody ochladit ponořením do vody?
  není to dovoleno
  jen ve vodě alespoň 50°C teplé
  jen v případě používání elektrod průměrů nad 4 mm
  Nevím

13. Jaké jsou stanoveny požadavky na svařovací vodiče?
  musí být dostatečně ohebné a nesmí mít porušenou izolaci
  musí být pouze měděné a dostatečně dlouhé
  musí mít neporušenou izolaci a průřez musí odpovídat svařovacímu proudu a délce vodiče
  Nevím

14. Co nesmí provádět svařeč mimo jiné, při svařování se svařovacími vodiči?
  v žádném případě si nesmí ovinout svařovací vodič okolo těla
  nesmí svařovací vodič prodlužovat nebo zkracovat
  spojovat svařovací vodiče různých průřezů
  Nevím

15. Délka použitého svařovacího vodiče:
  není ničím omezena
  určuje se podle použitého svařovacího zařízení
  je omezena proudovým zatížením a průřezem jádra svařovacího vodiče
  Nevím

16. Jaké povinnosti má zaměstnavatel při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)?
  zaměstnavatel poskytuje OOPP na požadavek svařeče a bezpečnostního technika
  zaměstnavatel je povinen poskytnout svařečům OOPP v rozsahu stanoveném bezpečnostními ustanoveními, vyžadovat a kontrolovat jejich používání
  zaměstnavatel je povinen poskytovat svařečům OOPP podle svého rozhodnutí
  Nevím

17. Kolik pracovníků musí být nejméně přítomno při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím udušení nebo otravy?
  nejméně tři pracovníci
  svařeč a další dva pracovníci
  nejméně dva pracovníci včetně svařeče
  Nevím

18. Které svařečské práce, mimo jiné se považují za práce se zvýšeným nebezpečím?
  práce ve výškových budovách
  práce v uzavřených a těsných prostorech
  práce na potrubích, ve kterých proudila přehřátá pára
  Nevím

19. Jaké opatření je nutno především provést před zahájením svařečských prací na každém svařečském pracovišti?
  je potřebné vyhodnotit, zda se na pracovišti a přilehlých prostorách nejedná o práci se zvýšeným nebezpečím
  v každém případě je nutno zajistit řádné osvětlení pracoviště a přilehlých prostor
  všechny svarky je nutno umístit do takové polohy, aby nedošlo k jejich převržení
  Nevím

20. Při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem musí být svařovací zdroje:
  chráněny před nahodilým dotykem neoprávněných osob
  zajištěny před neodborným použitím osobou nepoučenou
  umístěny zásadně mimo tato místa se zvýšeným nebezpečím
  Nevím21. Při práci na nádobách a v jiných uzavřených prostorech je nutné mimo jiné:
  používat výhradně střídavý proud
  zajistit odsávání škodlivin a zajistit přívod čistého vzduchu
  svařovat jen za přítomnosti bezpečnostního technika
  Nevím

22. Jak dlouho je třeba kontrolovat místo svařování a přilehlé prostory po skončení svařování v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
  do úplného vychladnutí svarku
  nejméně dvě hodiny
  po dobu chladnutí svarku, nejméně však osm hodin
  Nevím

23. Kdy mohou být zahájeny svařečské práce se zvýšeným nebezpečím?
  po provedení doplňujících bezpečnostních opatření stanovených v písemném příkazu
  ihned po vydání písemného příkazu na svařování
  po vydání písemného příkazu a prohlídce pracoviště
  Nevím

24. Kdy je možné svařovat v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
  po ohlášení této práce bezpečnostnímu technikovi
  se souhlasem mistra a technologa svařování
  na písemný příkaz zplnomocněného pracovníka a po provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření
  Nevím

25. Za vystavení písemného příkazu a za vykonání doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá?
  práci provádějící svařeč
  zplnomocněný pracovník
  vedoucí organizace
  Nevím

26. Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování se zvýšeným nebezpečím?
  vymezená doba platnosti a stanoven dohled dalších pracovníků
  stanovení první pomoci pro případ úrazu
  pověření bezpečnostního technika provádět kontrolu pracoviště
  Nevím

27. Může být svařeč pověřen výkonem funkce zplnomocněného pracovníka pro řídící organizační práce při svařování se zvýšeným nebezpečím?
  v žádném případě nemůže být pověřen
  ve zvláštních případech může být pověřen, pokud splňuje odborné požadavky
  pověřen může být pouze svařeč, který má úřední zkoušky
  Nevím

28. Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
  vyproštění a přivolání lékařské pomoci
  oznámení přímému nadřízenému a poskytnutí první pomoci
  vyproštění, umělé dýchání, srdeční masáž, přivolání lékaře a oznámení přímému nadřízenému
  Nevím

29. Musí být pracovníci na svařečském pracovišti prokazatelně seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
  měli by být
  musí být
  mohou být
  Nevím

30. Které prostory se považují mimo jiné za zvlášť nebezpečné z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem?
  uzavřené kovové nádoby
  prašné a neosvětlené prostory
  prostory kde se používá ke svařování střídavý proud
  Nevím               Odladěno na MS IE 6.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.SVARINFO.cz   2007