Test pro svářeče.

Test č.1 pro svařování elektrickým obloukem - 30 otázek.Návod k testu:
  • myší klikněte na terčík před odpovědí, kterou považujete za správnou
  • vždy jen jedna odpověď je správná (a není to Nevím ...)
  • vyhodnocení testu provedete kliknutím na tlačítko Vyhodnotit test na konci testu.


1. Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?
  2,14 %
  0,89 %
  1,70 %
  Nevím

2. Ocel 11 483 má přibližnou pevnost v tahu:
  48 MPa
  480 MPa
  480 kPa
  Nevím

3. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?
  Vzrůstá.
  Klesá.
  Nemění se.
  Nevím

4. V jakých jednotkách měříme elektrický proud?
  Volt ( V )
  Ampér ( A )
  Watt ( W )
  Nevím

5. Jaké je nejvyšší povolené napětí naprázdno u stejnosměrných obloukových svářeček?
  80 V
  24 V
  113 V
  Nevím

6. Pracovní napětí je proti napětí naprázdno?
  Vždy vyšší.
  Přibližně stejné.
  Vždy nižší.
  Nevím

7. Jaký obal má elektroda označená E-R 321?
  Rutilový.
  Bazický.
  Kyselý.
  Nevím

8. Kterým z uvedených způsobů snížíme deformace svarových spojů?
  Použitím speciálního přídavného materiálu.
  Elektromagnetickým vlněním s vysokým kmitočtem.
  Upnutím svařovaných dílů do přípravku.
  Nevím

9. Co je příčinou vzniku studených spojů?
  Malá postupová rychlost svařování.
  Nedostatečné natavení svarových ploch.
  Malý průměr přídavného materiálu.
  Nevím

10. Které vady jsou ve svarových spojích nepřípustné?
  Póry a bubliny.
  Trhliny a studené spoje.
  Nadměrné převýšení krycí housenky
  Nevím11. Jaký svařovací proud nastavíme pro elektrodu o průměru 5 mm s bazickým obalem?
  190 - 240 A
  240 - 260 A
  160 - 190 A
  Nevím

12. Tupý "V" svar v poleze vodorovné shora má označení?
  PA
  PC
  PD
  Nevím

13. Co je to svařitelnost?
  Spojování kovů spojem, který vzniká natavením pomocí oblouku nebo plamene.
  Mechanická vlastnost kovu vyjadřující jeho vhodnost pro svařování.
  Komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro svařování.
  Nevím

14. Co je nutno provést při svařování za teploty pod 0°C?
  Svarový spoj pečlivě zajistit izolační zábalem.
  Nelegované oceli se mohou svařovat bez zvláštních opatření do teploty -15°C.
  Místo svařování předehřát a po svaření zajistit pomalé ochlazování ( izolačním zábalem ).
  Nevím

15. Lékařské prohlídka se provádějí nejméně jedenkrát za:
  10 let
  5 let
  15 let
  Nevím

16. Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:
  Fotografii svářeče.
  Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.
  Adresu trvalého bydliště svářeče.
  Nevím

17. Práce se zvýšením nebezpečím jsou mimo jiné:
  Práce v uzavřeních a těsných prostorách.
  Všechny svářečské práce.
  Svářečské práce podle posouzení svářeče.
  Nevím

18. Na pracovní místo svářeče je zakázáno přivádět?
  Vzduch.
  Kyslík.
  Vzduch s vlhkostí pod 10%.
  Nevím

19. Co je svarek?
  Malý kousek svaru.
  Výrobek zhotovený při svařování.
  Svarový kov vyplňující objem svaru.
  Nevím

20. Ocel je?
  Materiál, jehož základním prvkem je železo a obsah uhlíku je maximálně 2 %.
  Slitina železa, uhlíku ( více než 5 % ) a dalších prvků.
  Slitina železa, mědi a zinku.
  Nevím21. Podle ČSN svařované materiály skupiny W 01 jsou:
  Nerezavějící austenitické oceli.
  Rezavějící austenitické oceli.
  Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.
  Nevím

22. Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:
  Jen na ústní příkaz mistra.
  Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.
  Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.
  Nevím

23. Nádoby, u kterých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:
  Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.
  Nesmějí se svařovat.
  Musí se před svařováním označit červenou barvou.
  Nevím

24. Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:
  3 m2 volné podlahové plochy.
  4 m2 volné podlahové plochy.
  2 m2 volné podlahové plochy.
  Nevím

25. Svařovací vodiče se kontrolují:
  Každých čtrnáct dní.
  Denně před započetím práce.
  Jednou týdně.
  Nevím

26. V prostředí nebezpečném se používá střídavé napětí do:
  220 V
  24 V
  50 V
  Nevím

27. Držáky elektrod nesmí být:
  Používány na svařování.
  Chlazeny vzduchem.
  Chlazeny ponořením do vody.
  Nevím

28. Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:
  15 m3 volného nezastavěného prostoru.
  10 m3 volného nezastavěného prostoru.
  20 m3 volného nezastavěného prostoru.
  Nevím

29. Co je elektrický oblouk?
  Pohyb protonů přes polarizované prostředí.
  Průchod elektrického proudu přes ionizované plynné prostředí.
  Pulzující pohyb neutronů nevodivým prostředím.
  Nevím

30. Jak se matematicky vyjadřuje Ohmův zákon?
  U = I . Z
  U = R / P
  U = I . R
  Nevím


               Odladěno na MS IE 6.0 a Firefoxu při rozlišení min. 1024 x 768 pixelů
www.SVARINFO.cz   2007