Zásady obsluhy redukčních ventilů.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Všeobecné informace, Vydáno dne: 20. 04. 2009

S redukčními ventily, které mnoho lidí nenazve jinak než budíky, se v oboru svařování setkáváme velmi často. Jejich používání je pro řadu lidí naprostou samozřejmostí. Ovšem ne každý je používá správně. Pojďme si zopakovat hlavní zásady pro správnou obsluhu redukčáků...

Redukční ventily na technické plyny.

Redukční ventily (dále jen RV) slouží k redukování (snížení) vysokého tlaku z tlakové láhve (nebo například ze vzdušníku kompresoru) na tzv. pracovní nižší tlak. Z oblasti svařování známe zejména RV na technické plyny pro plamenové svařování a řezání (kyslík, acetylen, PB apod) nebo RV pro tzv. ochranné atmosféry (CO2, Argon, Helium, směsné plyny, formovací plyny, apod). S redukčními ventily se tedy setkává mnoho svářečů, ale ne každý je obsluhuje správně. V dalším textu tedy budou uvedeny zásady správné obsluhy redukčního ventilu. Nejprve si ale představme typické zástupce nejpoužívanějších RV ve svařování:

Redukční ventily MICRO na CO2 a Argon

Malé CO2 a Ar ventily dodávané k levným MIG/MAG a TIG svářečkám.

Klasický redukční ventil na Acetylen

Autogenní redukční ventil na ACETYLEN.

Klasický redukční ventil na Kyslík, CO2, Argon, Dusík, apod.

Klasický redukční ventil pro technické plyny mimo acetylenu.

Na obrázcích jsou také vyznačeny nejdůležitější části redukčních ventilů:

1 - regulační šroub
2 - přípojka ventilu
3 - manometr vysokotlaké části
4 - manometr nízkotlaké části, tzv. pracovní manometr
5 - hadicová přípojka (výstup z redukčního ventilu)
6 - uzavírací výstupní ventilek

Podle typu a provedení ventilu mohou některé části zcela chybět. Typickým příkladem je chybějící vysokotlaký manometr (3) či chybějící uzavírací ventilek (6) u nejlevnějších redukčních ventilů. Pracovní manometr (4) u ventilů pro svařování v ochranných atmosférách pracuje jako měřič průtoku ochranného plynu a u profi ventilů bývá nahrazen tzv. plováčkovým průtokoměrem. U těchto ventilů s průtokoměrem pak zcela chybí regulační šroub (1).

Jak je vidět na obrázcích, redukční ventily se mohou lišit svou konstrukcí, velikostí či počtem manometrů, ale důležité je jejich rozlišení podle způsobu připojení. RV jsou připojovány nejčastěji k tzv. láhvovým ventilům, což jsou uzavírací ventily na tlakové láhvi. Platí, že na každý určitý technický plyn by se měl použít odpovídající RV. Aby nedošlo k záměně, jsou ventily pro různé plyny vybaveny různými přípojkami. Vesměs se ventily připojují pomocí přesuvných matic s vnitřním závitem. Každý druh plynu má svůj závit a je tedy nutné použít odpovídající RV s odpovídající maticí. Závity se liší svým druhem, stoupáním, velikostí, ale i smyslem (pravý/levý). Ovšem jsou vyjímky. Například argon má stejný připojovací závit jako kyslík. Přesto se použití kyslíkového ventilu na argon a naopak nedoporučuje. Stejný závit jako argon má i celá řada směsných plynů na bázi argonu (Ar+CO2, Ar+O2, Ar+He), ale zde se používá jen jediný - argonový - redukční ventil.

Některé plyny vyžadují ventil se zcela atypickou přípojkou. Nejznámějším příkladem je redukční ventil na acetylen s typickým třmenem (viz obrázek výše), nebo ventil na stlačený vzduch, který se také připojuje maticí, jenže maticí s vnějším závitem.

Hlavním nešvarem při obsluze redukčních ventilů je to, že se před otevřením láhvového ventilu a vpuštěním vysokého tlaku do redukčního ventilu zcela nepovolí regulační šroub (1). To je zásadní chyba! Následkem toho dochází k protržení regulační membrány a zničení redukčního ventilu. Takto poškozený ventil lze opravit jedině tzv. výměnným způsobem u specializovaných firem. Hlavním důvodem je to, že samotnou membránu jako náhradní díl z bezpečnostních důvodů neseženete...

Zásady správné obsluhy redukčních ventilů.

Výše popsaná chyba obsluhy RV není jedinou, kterou se lidé dopouštějí. Proto uvedeme všechny zásady správné obsluhy redukčních ventilů:

Obecné zásady:

1) používejte jen správný RV určený pro daný typ plynu a se správnou (kompatibilní) přípojkou. Důležitý je i správný tlakový rozsah RV. Zde je třeba upozornit na možné chybné použití běžných 200 barových ventilů na tlakových lahvích s náplní 300 barů. Tyto 300 barové láhve začínají být některými distributory silně propagovány, ale povětšinou vám k nim dají i odpovídající ventil.

2) redukční ventil nesmí být viditelně poškozen (rozbité manometry, poškozená přípojka, ohnutý regulační šroub, apod). Takový ventil rozhodně nepoužívejte!

3) Používejte jen odpovídající dodávané těsnění přípojek. Těsnění musí být v dobrém stavu a v případě potřeby ihned vyměněno. Vyvarujte se použití náhražek těsnění a už vůbec ne mazacích tuků jako těsnění! Redukční ventily nesmí být znečištěny mastnotou či olejem. To platí zejména pro RV na kyslík!

Zásady pro správné použití ventilu:

1) Před připojením RV k láhvovému ventilu krátce otevřete a opět uzavřete láhvový ventil, aby se vyfoukly případné nečistoty z láhnovévho ventilu. Nestůjte před lahví a nedržte ruku před ústím láhvového ventilu. Toto neplatí pro acetylen, tam je ofouknutí zakázáno a je nutno nečistoty odstranit jinak (kartáč, štětec, apod).

2) Připojte RV k láhvovému ventilu a řádně dotáhněte.

3) Zcela povolte regulační šroub (1) a uzavřete výstupní ventilek (6). Pokud RV regulační šroub (1) nemá, je naopak vhodné nechat pootevřený výstupní ventilek (6)

4) Pomalu otevřete láhvový ventil na tlakové láhvi. Vysokotlaký manometr (3) bude ukazovat tlak v láhvi. Láhvový ventil nikdy neotvírejte úplně nadoraz.

5) Otevřete výstupní ventilek (6) a regulačním šroubem (1) nastavte požadovaný pracovní tlak, který odečtete na manometru (4). V případě RV s plováčkovým průtokoměrem nastavte požadovaný průtok pomocí výstupního ventilku. Plyn ale musí volně proudit ven z ventilu (musí být puštěn připojenou svářečkou do hořáku - k tomu třeba slouží funkce GASTEST na některých MIG/MAG svářečkách).

6) Po ukončení svařování nejprve zavřete láhvový ventil, pak odpusťte tlak z RV povolením regulačního šroubu (1) a nakonec uzavřete výstupní ventilek (6).

Kontrola těsnosti vysokotlaké části:

Po připojení RV k láhvi by se vždy měla provést kontrola těsnosti vysokotlaké části následujícím způsobem:

RV je připojen k láhvi. Láhvový ventil je otevřen, výstupní ventilek (6) je uzavřen a regulačním šroubem (1) je nastaven pracovní tlak (tlak na manometru (3) je již ustálený). Pro kontrolu vysokotlaké části opět uzavřeme láhvový ventil. Regulační šroub zůstane nastaven a výstupní ventilek uzavřen. Tlak na manometru (3) musí zůstat stabilní. Pokud tlak začne klesat, je vysokotlaká část netěsná. Únik může být v ucpávce láhvového ventilu, v přípojce redukčního ventilu nebo přímo ve vysokotlaké části uvnitř RV. Takový ventil musí být vyměněn.

Vždy se řiďte návodem...

Výše popsané zásady jsou jen hlavní a obecné zásady obsluhy redukčních ventilů. Při obsluze vašeho konkrétního redučního ventilu byste se vždy měli řídit zásadami, které určil výrobce v návodu k obsluze k vašemu ventilu!

Pěkné shrnutí všech zásad správné obsluhy a manipulace s RV na technické plyny naleznete v dokumentu Redukční ventil pro tlakové lahve - bezpečná manipulace, který vydala Česká asociace technických plynů (ČATP). Dokument ve formátu PDF si můžete stáhnout v sekci Ke stažení pod názvem redukcni_ventily.pdf

Parametry redukčních ventilů.

Připojovací vstupní i výstupní závity nejpoužívanějších redukčních ventilů spolu s hodnotami tlaků a průtoků najdete přehledně uspořádané v již publikované tabulce parametry redukčních ventilů.

Láhvové ventily.

A když už byla řeč i o láhvových ventilech, které jsou součástí tlakové láhve, povězme si něco i o jejich obsluze. Ale nejprve si ukažme jejich typické zástupce:

Láhvové ventily (kyslík a acetylen)

Láhvové ventily (argon a vzduch)

Ukázky láhvových ventilů: kyslík, acetylen, CO2, vzduch

Láhvové ventily smí být otevírány pouze rukou, bez použití nářadí. Kyslíkový ventil se nesmí otevírat prudkým trhnutím. Pokud nejde ventil otevřít rukou, láhev je nutno vrátit příslušnému distributorovi technických plynů.

Pokud se při otevírání láhvového ventilu zjistí netěsnost a unikání plynu kolem vřetene (ovládacího kolečka a jeho hřídelky) ventilu, dotáhne se klíčem matice ucpávky. Pokud dotažení nepomůže ventil zavřete a láhev vraťte distributorovi.

Nepřipojujte k láhvovému ventilu redukční ventil s poškozenou přípojkou, maticí, apod.

Nenoste láhev za ventil! Není na to stavěný. Pokud není k láhvi připojen redukční ventil, vždy našroubujte ochranný klobouček chránící láhvový ventil před poškozením.