Výrobní požadavky na vybrané příslušenství svářeček.

Autor: administrator <admin(at)svarbazar.cz>, Téma: Všeobecné informace, Vydáno dne: 08. 10. 2008

V předchozím článku jsme se věnovali požadavkům na elektrické obloukové svářečky, které musí splňovat výrobci při jejich vývoji a výrobě. Dnes se podíváme na některé související příslušenství, jako jsou zejména držáky elektrod (tzv. svářecí kleště) a další. Nakoukneme také na požadavky kladené na výrobu odporových svářeček.

Článek, který vám nyní předkládáme je pokračování přednášky Ing. Karla Lokajíčka z firmy Solid Team, s.r.o., Olomouc a k její publikaci máme souhlas autora. Článek si (bez některých ilustračních obrázků) můžete také stáhnout ve formátu PDF. Více na konci článku.

Vybrané příslušenství svářeček - výrobní požadavky

(ČSN EN 60974-1, -6 -11, -12, ČSN EN 50060)

Ing. Karel Lokajíček - Odborný lektor, revizní technik. Solid Team s.r.o. Olomouc

Požadavky na držáky elektrod

- platí pro držáky elektrod pro ruční obloukové svařování elektrodami do průměru 10 mm.

Držák elektrod - ilustrační obrázek

Před uvedením elektrod na trh musí být tyto podrobeny typovým zkouškám v rozsahu:

Držáky elektrod musí být označeny hodnotou jmenovitého proudu a musí umožňovat:

Držák elektrody bez elektrody musí být chráněn proti náhodnému dotyku živých částí. Při měření izolačního odporu ve vlhku nesmí být hodnota izolačního odporu menší než 1 Mohm.

Poznámka: Měření se provádí napětím 500 V DC tak, že se držák elektrody zabalí do kovové folie tak, aby pokrývala vnější povrch izolace a měření se provede mezi živými částmi a kovovou folií.

Na každém držáku elektrody musí být čitelně a nesmazatelně vyznačeno:

Každý držák elektrody musí být dodán s návodem v rozsahu:

Požadavky na spojovací zařízení pro svařovací vodiče

- platí pro spojovací zařízení ohebných svařovacích vodičů pro spojování a rozpojování bez použití nástrojů - tzv. rychlospojky.

Svářecí konektory - ilustrační obrázek

Před uvedením na trh musí být na těchto zařízeních provedena typová zkouška v rozsahu shodném se zkouškou držáků elektrod. Izolační odpor ve vlhku nesmí být menší než 2 Mohm, přičemž postup měření je shodný s postupem u držáků elektrod. Obdobně to platí i pro zkoušku elektrické pevnosti. Zajišťovací prostředky musí zabránit náhodnému rozpojení následkem tahu. Ostatní požadavky, včetně značení a návodu na použití jsou shodné s požadavky na držáky. Výjimkou je, že spojovacích zařízení určených pro maximální průřez do 16 mm2 nemusí být značení přímo na spojovacím zařízení, ale může být na obalu nebo v návodu.

Bezpečnostní požadavky na konstrukci a stavbu zařízení pro odporové svařování

Tyto požadavky vychází z ČSN EN 50063, která musí být používána spolu s normou pro pracovní stroje (ČSN EN 60204-1), přičemž požadavky normy pro pracovní stroje jsou s výjimkou svařovacího obvodu uplatněny. Norma rovněž stanovuje odchylky a zvláštní bezpečnostní požadavky odchylné od požadavků na pracovní stroje obecně.

Bodovací kleště - ilustrační obrázek

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí (při provozu):

Je-li použito chlazení kapalinou hadice na chladící medium mezi částmi vstupního obvodu, které mají různou polaritu, musí být dlouhé nejméně 0,5 m a jejich odpor musí být nejméně 1 Ohm/m, rezistivita chladící kapaliny musí být nejméně 20 Ohm/m.

Přístupné spojky chladicího systému, jež jsou spojeny se vstupním obvodem, musí být opatřeny kovovou částí pro připojení na ochranný vodič.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (při poruše)

K zabezpečení ochrany zařízení při poruše mezi vstupním a výstupním obvodem včetně svařovaných předmětů se musí použít:

a) ochranný transformátor třídy II
b) nebo

Poznámky:

Článek v PDF

Kompletní text přednášky (zahrnuje i předchozí článek) si můžete stáhnout také ve formátu PDF v sekci Ke stažení, podsekci Elektro pod názvem svar_vyroba.pdf


www.solidteam.cz